اس ام اس احساسی

اس ام اس زیبا و احساسی خرداد ۹۴

 

برای خواندن اس ام اس های احساسی و زیبا دیگر به ادامه مطلب بروید و لذت ببرید …


 

آزارم مـی دهـد دیـدن آن مـنظـره ای کـه،

مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد،

ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد؛

کـجاسـت آن قاضـی تـا حـکـم کـنـد کـه سـرچشـمه مـحـبت،

مـادر اسـت یـا فرزنـد؟ 

 

 

هیـچ کـس متـوجه نمـی شـود کـه برخـی از افـراد،

چـه عذابـی را تحـمل مـی کـنند

تـا آرام و خونسـرد بـه نظـر بیاینـد…

 


وقتـی کـه آدم تنهـا خـودش خوشـبخت باشـد، خجـالت دارد…

 


زندگـی شـاید آن لبخـندی سـت، کـه دریغـش کردیـم…


 

 اس ام اس احساسی

 


میلـیون هـا و میلیاردهـا آدم تـوی ایـن دنیـا هسـتند و همـه شـان مـی تـوانند

بـی تـو زندگـی کـنند،

آخـر مـن بدبخـت چـرا نمـی توانـم؟


لازم نیسـت مـرا دوسـت داشـته باشـی…

مـن تـو را بـه انـدازه ی هـردومـان،

دوسـت دارم…


احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد

کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم…


مـن تصـور مـی کنـم،

بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت:

انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد…


یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ‌ هـا نغـمه‌ سـرائی مـی‌کند، بـرای اثبـات خــدا

کافـی اسـت…


  

اس ام اس احساسی و عاشقانه

 


هـرگز بـرای پـول ازدواج نکـنید،

چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد…


حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری،

کـه مـی بینـى،

بـه انـدازه سـن و سـالت، زندگـى نکـرده ای…


کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم …

کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد


ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه،

در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست…


نگاهـت رنـج عظـیمی است، وقتـی بـه یـادم مـی آورد کـه،

چـه چیـزهای زیـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام…


من به

رنـگ صـورتی اعـتقاد دارم…

مـن مـعتقدم کـه خـنده بـهترین سـوزاننده ی کـالری سـت

مـن بـه بـوسیدن مـعتقدم، بـوسیدن زیـاد…

مـن مـعتقدم وقـتی کـه هـمه چـیز غـلط از آب درآمـد، قـوی بـاشم

مـن مـعتقدم کـه دخـتران شـاد، زیـباترین دخـترها هـستند

مـن مـعتقدم کـه فـردا روز دیـگری سـت و بـه مـعجزه مـعتقدم…


مـرسی کـه هـستی…

و هـستی را رنـگ مـی‌‌آمـیزی

هـیچ چـیز از تـو نـمی‌خـواهم

فـقط بـاش…

فـقط بـخند…

فقط راه برو…

نـه،

راه نـرو

مـی‌تـرسم پـلک بـزنم

دیـگر نـباشی…


  

اس ام اس عاشقانه جدید

 


اگـر بـدانید مـردم هـزاران بـار بـیشتر

بـه یـک سـردرد مـعمولی خـود اهـمیت مـی‌دهند

تـا بـه خـبر مـرگ مـن و شـما…

دیـگر نـگران نـخواهید شـد !

کـه دربـاره‌ی شـما چـه فـکری مـی‌کنند…


عـطرهای تـو در بـاران

مـرا آسـوده نـمی‌گذارند

پـس…

بـازآی در ایـن فـصل بـی‌بـاران…

اقـرار مـی‌کنم:

تـو را دوسـت داشـتم…


از ایـنکه زنـی بـا تـو دیـوانه وار بـحث مـی کند خـوشحال بـاش

دنـیای زنـها کـاملا مـتفاوت و مـرموز اسـت

زن اگـر سـکوت کـرد بـدان

سـکوتش نـشانه پـایان تـوست…!


  

جملات کوتاه زیبا 

 


ﮔـﺎﻫﯽ ﺁﺩﻡ ﺑـﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧـﻘﺪﺭ ﺧـﻮﺏ ﺑـﺎﺷﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺒﺨﺸﻪ

ﺍﻣـﺎ ﺍﻭﻧـﻘﺪﺭ ﺍﺣـﻤﻖ ﻧـﺒﺎﺷﻪ ﮐـﻪ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﺍﻋـﺘﻤﺎﺩ ﮐـﻨﻪ…


گـاهی سـکوت مـیکنی…

چـون ایـنقدر رنـجیدی کـه نـمیخوای حـرف بـزنی…


مـا بـال نـداشتیم

بـرای تـجربه ی

” رهایی “

سـقوط مـی کردیم…


بـزرگترین حـماقتِ انـسان در زنـدگی،

لـبخند زدن بـه کـسی اسـت

کـه ارزش نـگاه کـردن هـم نـدارد…


بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت میکنند…


 

برای خواندن اس ام اس های احساسی و عاطفی دیگر اینجا کلیک کنید

 

جدیدترین مطالب // متن های عاشقانه // شعر های عاشقانه // اس ام اس عاشقانه // در هناســ

نویسنده : علی رضا
تاریخ : ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
لبخند خدا . . .
اس ام اس انگلیسی غمگین
متن عاشقانه
دل تنگی …
اس ام اس جدید بوسه
خدایا …
اس ام اس خداحافظی
اس ام اس های جدید عاشقـــانه
اس ام اس عاشقانه جدید
اس ام اس جدید یاد کردن
اس ام اس انگلیسی
عاشقت شدم ..
ضرب المثل سوئدی
مطالب کوتاه در مورد پدرها
داستان های کوتاه مثنوی معنوی
jomlat-asheghane-henas.ir
اس ام اس روز دانشجو
عجب ترنمیست !
sms-love-henas.ir
متن در مورد دلتنگی
جملات عاشقانه زیبا


دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)