اس ام اس امید و آرزو

جملات امیدوارانه و الهام بخش زندگی

مجموعه ای جدید از اس ام اس و متن های امید بخش به زندگی و امیدوارانه جمع آوری شده … امیدورام لذت ببرید از جملات زیبا ..

 

زندگـی مـی گـذرد ، در حالـی کـه مــا دائـما منتظـر فــرا رسیـدن لحظـه مناسـب بــرای دسـت بـه کـار شـدن هستیـم


وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که

در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم،

معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم…


نـادر اشخاصـی قادرنـد عاشـق شونـد زیـرا نـادر اشخاصـی قادرنـد همـه چیـز را از دسـت بدهنــد


هر انسانی یک بار

برای رسیدن به یک نفر

دیر می کند،

و پس از آن

برای رسیدن به کسان دیگر

عجله ای نمی کند …


جملات الهام بخش برای زندگی


براستی زن بودن کار مشکلی است.

مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی،

شبیه یک دختر جوان به نظر برسی و مثل یک سالمند فکر کنی …


 

جملات امیدوار شدن

 


همیشه توو زندگیت سعی می کنی چیزهای از دست رفته رو،

به دست بیاریولی همون موقع داری،

چیزهای بیشتری از دست می دی…


آیا ممکن است کسی چیزی را که

به حد پرستش دوست داشته ناگهان از یاد ببرد

و دیگر به آن علاقه ای نشان نــــدهد؟


من دوست داشتنی‌ام، اما زیبا نیستم

من گناه می کنـم امـــا شیطان نیستم

من خـوب هستم ،ولی فـرشته نیستم.


 

جمله های کوتاه عاشقانه


دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات

جا هست به جای آنکه جای کسی را بگیرید ،

تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید …!


دلهای ما که بهم نزدیک باشد،دیگر چه فرقی می کندکه

کجای این جهان باشیم دور باش اما نزدیک من

از نزدیک بودن های دور می ترسم …!


بـرای رسـیدن بـه جایـی کـه تـا بحـال نرسـیده ایم ،

بایـد از راهـی برویـم کـه تـا بحـال نرفتـه ایم …


بیشـتر مـردم منتظـر فـرا رسـیدن ســال نـو هستــند ،

تـا دوبــاره بـه عــادت هـای کهـنه مشــغول شونــد !


مـن دوسـت دارم فقـیر زندگـی کنـم … ولـی با پـول فــراوان !


ترجیـح مـی دهـم تـو امـروز خیلـی رنـج بکشـی تـا ایـن کـه همـه عمـرت ، همیشـه کمـی رنـج بکشـی …


اگـر در سـر یـک ملـت بـذر دانـش و اخـلاق بکاریـد و آنهـا را آبیـاری کنیـد،

حاصلـخیز کنیـد، روشـن کنیـد و تربیـت کنیـد؛

خواهیـد دیـد که دیـگر نیـاز به بـریدن و بـه دار

آویخـتن ایـن سـرهای نازنیـن نیسـت !


 

دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم،

و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی…

و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد…

آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی…!


 

جملات زیبا و الهم بخش زندگی 


فـرقی نـمیکند کـه گـودال آب کـوچکی بـاشی،

یـا دریـای بیـــکران، زلال کـه بـاشی…

آسمــــان در تــــوست…!


گـاهی اوقـات چـیزی نـمیگویند…

چـون بـه نـظرشان لازم نـیست کـه چـیزی گـفته شـود…

بـا نـگاهشان حـرف مـیزنند،

بـه انـدازه یـک دنـیا حـرف مـیزنند…

هـرگز نـباید از چـشمان هـیچ زنـی سـاده گـذشت…


بـهتر اسـت نـتوانند شـما را درک کـنند و بـمیرید…!

تـا ایـنکه…

زنـدگی تـان را بـه تـوضیح دادن بـگذرانید…


هـیـچ وقـت بـرام مـهم نـبوده کـه بـقیه دربـارم چـی فـکر مـیکنن؛

راسـتش، ﺑـﯿﺸﺘﺮ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻨـﻪ،

فـقط … ﺣـﻮﺻﻠﻪ ﺍﺛـﺒﺎﺗﺸﻮ ﻧــﺪﺍﺭﻡ…!


وقتـی انسـان هـا از تنهایـی مـی نالـند،

مـنظورشـان ایـن نـیسـت کـه اطـرافشـان خـلوت اســت،

تـنهایـی ایـن اسـت کـه هـیچکـس نـمیفهـمد چـه مـیگوینـد…


گـاهی بـاید حـضورت را کـمرنگ کـنی تـا درگـیر روزمـرگی نـشوی…

گـاهی بـاید مـدتی نـباشی تـا بـا یـک اتـفاق خـوب بـرگردی…

ایـن نـبودن هـاست کـه بـاعث مـیشود دوسـتان واقـعی ات را بـشناسی…

نـبودن هـمیشه هـم بـد نـیست…


 

برای خواندن جلمه های کوتاه دیگر اینجا کلیک کنید

 

جدیدترین مطالب // متن های عاشقانه // شعر های عاشقانه // اس ام اس عاشقانه // در هناســ

نویسنده : علی رضا
تاریخ : ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
دکتر علی شریعتی
سخنان فروغ فرخزاد
deltangi-love-henas.ir (2)
دیوار احساس من …
عکس نوشته های عاشقانه
جملات زیبا و عاشقانه تبریک روز ولنتاین
جملات عاشقانه
اس ام اس جدید به سلامتی
جمله های زیبای عاشقانه
متن های عاشقانه تنهایی و جدایی
جملات غمگین عاشقانه
اس ام اس های عاشقانه
متن عاشقانه
دانلود آهنگ هم خواب محسن چاوشی
هناس افتتاح شد !
آدم‌های کوچک
love23
عکس نوشته عاشقانه
عاشقت شدم ..
اس ام اس شکایت و ناراحتی
متن های عاشقانه انگلیسی


دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)