ما همیشه با همیم . . .

بازدید : 9149 نفر

جملات عاشقانه

 

اگـــــ ـه یـــ ـکی هســـ ـت کـــ ـه بـــ ـ ه فـــکر
خــ ـوشــــــــــــحـــ ـآل کردنــ ــتـــــــــه
ایــ ـن یـــــــــعنی خوشبـــ ـختــــیـــــ !
بـــــ ـه همـــ ـین سادگــــــــــی … !!!

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

ناخوشی…

بازدید : 7368 نفر

متن عاشقانه

 

میخواهم راحت باشم…

بی جسارت و بی خجالت..

در جواب چه خبرها؟

چشمانم را ببندم و بگویم..

ناخوشی……

نویسنده : هناس
تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴